Si ets molt sensible… ets dèbil?

La sensibilitat jutjada.                                                               Va…., un altre cop plorant?…, per això et poses d’aquesta manera?.., ja tornes a estar preocupada?…, perquè sempre et poses tan nerviosa?…, Ja estàs amb la cara moixa?…, Una altra vegada muntaràs el drama?…, sempre estàs igual…, no es pot anar per la vida empatitzant amb tot!…., Potser que comencis a espavilar-te i a ser una mica més forta no?

Perquè encara seguim pensant que ser sensible és dolent, és de dèbils o de falta de fortalesa?

Serà que ser una persona forta significa no tenir aprensió cap a res? No tenir lluites internes perquè poques coses t’afecten? No dubtar mai, ja que les persones fortes veuen les coses molt clares? Serà que ser forta és saber exactament el que vols i el que sents sempre? Serà que ser forta és no transmetre emocions? Saber no fer-te teu el dolor dels altres?

Serà que el correcte és quedar-t’ho tot a dins, per no molestar a ningú amb els teus problemes, per no fer sentir incòmode a ningú, per no semblar massa fluixa, per no avorrir als altres amb els temes de sempre, per no semblar massa tova… no voldràs que sembli que vas de víctima per la vida?

Serà que la persona forta és la que no necessita ningú, la que camina sola, la que prefereix no obrir-se i no explicar els seus dolors, la que no accepta ajuda ni la demana, serà que la persona forta és la que aconsegueix ofegar al màxim l’huracà de sentiments que l’atrapen, o fins i tot, evitar que l’atrapin.

No serà que ser forta és agafar allò que sents, allò que et passa, allò que t’arriba i fer amb tot això el millor per tu, fer alguna cosa que t’aporti una mica de llum. No serà que ser forta no és no sentir; sinó saber gestionar allò que sents. No és no expressar; sinó donar-te permís per expressar, no és no compartir; sinó saber amb qui et resulta compartir, no serà no demanar; sinó acceptar que potser sola no pots, no serà no silenciar-se; sinó tenir veu sense perdre l’espai íntim, propi i treure les forces que necessitis, per fer el que faci falta, junt amb l’emoció que carreguis en aquell moment.

No serà que, amb tot el pes d’això que sents, d’això que et dol, d’això que t’atrapa…, ser una persona forta és fer tot allò que et pugui dur més lluny, que pugui transformar el dolor, i les emocions en quelcom bonic, com per exemple seguir creixent.

La sensibilitat és el do de connectar amb les afeccions. Ens fa humans, propers, vulnerables, reals, transparents i accessibles. La sensibilitat és una capacitat que ens ajuda a acompanyar millor a altres persones, a comprendre als altres per poder ajudar-los en el seu camí, ens ajuda a connectar amb altres afectes del món per poder fer alguna cosa o simplement comprendre, entendre i empatitzar.

La sensibilitat és una paleta d’emocions, i les emocions són sempre informació que ens ajuda a entendre que ens passa, perquè ens passa i què podem fer per sentir-nos millor.

La sensibilitat és un trampolí, ja que pot ser d’una intensitat que ens doni la força per sortir del que ens fa mal i per seguir en el que ens fa bé.

He vist persones molt sensibles esgarrifar-se, m’entres feien quelcom que per elles era molt difícil. He vist persones molt sensibles plorant mentre pressionaven les dents, he vist persones molt sensibles tremolant de por abans d’actuar, he vist persones molt sensibles posant-se a prova m’entres pensaven que no valien res, he vist persones molt sensibles tristes, fer allò que encara els dolia més… Què fortes.

Coaching personal

Gemma Pallàs Carceller.

 

Si eres muy sensible… eres débil?

La sensibilidad juzgada.                                                               Venga…, ¿otra vez llorando?…, ¿por esto te pones así?…, ¿ya vuelves a estar preocupada?…, ¿porqué siempre te pones tan nerviosa?…, ¿ya estás con la cara triste?…, ¿otra vez montarás el drama?…, siempre estás igual…, ¡no se puede ir por la vida empatizando con todo!…¿Cuando vas a empezar a espabilarte y ser un poco más fuerte?

¿Porque aún seguimos pensando que ser sensible es malo, de débiles o de falta de fortaleza?

¿Será que ser una persona fuerte significa no tener aprensión hacia nada? ¿No tener luchas internas porque pocas cosas te afectan? ¿No dudar nunca, ya que las personas fuertes ven las cosas muy claras? ¿Será que ser fuerte es saber exactamente lo que quieres y lo que sientes siempre? ¿Será que ser fuerte es no transmitir emociones? ¿Saber no hacerte tuyo el dolor de los demás?

Será que lo correcto es quedártelo todo dentro, para no molestar a nadie con tus problemas, para no hacer sentir incomodo a nadie, para no parecer una persona demasiado floja, para no aburrir a los demás con los temas de siempre, para no parecer blanda… ¿no querrás que parezca que vas de víctima por la vida?

Será que la persona fuerte es la que no necesita nadie, la que camina sola, la que prefiere no abrirse y no explicar sus dolores, la que no acepta ayuda ni la pide, será que la persona fuerte es la que consigue ahogar al máximo el huracán de sentimientos que le atrapan, o hasta evitar que lo atrapen.

No será que ser fuerte es coger eso que sientes, eso que te pasa, eso que te llega y hacer con todo ello lo mejor para ti, hacer algo que te aporte un poco de luz. No será que ser fuerte no es no sentir; sino saber gestionar eso que sientes. No será no expresar; sino darte permiso para expresar,  no será no compartir; sino saber con quien te resulta compartir, no será no pedir; sino aceptar que igual sola no puedes, no será no silenciarse; sino tener voz sin perder el espacio íntimo, propio y sacar las fuerzas que necesites, para hacer lo que haga falta, junto con la emoción que cargues en ese momento.

No será que, con todo el peso de lo que sientes, de eso que te duele, de eso que te atrapa…, ser una persona fuerte es hacer todo eso que te puede llevar más lejos, que pueda transformar el dolor y las emociones en algo bonito, como por ejemplo seguir creciendo.

La sensibilidad es el don de conectar con los afectos. Nos hace humanos, próximos, vulnerables, reales, transparentes y accesibles. La sensibilidad es una capacidad que nos ayuda a acompañar mejor a otras personas, a comprender a los demás para poder ayudarlos en su camino, nos ayuda a conectar con otras afecciones del mundo, para poder hacer alguna cosa o simplemente comprender, entender y empatizar.

La sensibilidad es una paleta de emociones y las emociones son siempre información que nos ayuda a entender que nos está pasando, porqué nos está pasando y qué podemos hacer para sentirnos mejor.

La sensibilidad es un trampolín, ya que puede ser de una intensidad que nos dé la fuerza para salir de lo que nos daña y para seguir en lo que nos hace bien.

He visto personas muy sensibles estremecerse, mientras hacían algo que para ellas era muy difícil. He visto personas muy sensibles llorando mientras presionaban los dientes, he visto personas muy sensibles temblar de miedo antes de actuar, he visto personas muy sensibles poniéndose a prueba mientras pensaban que no valían nada, he visto personas muy sensibles tristes, hacer algo que aún les dolía más… Que fuertes.

 

Coaching personal

Gemma Pallàs Carceller.

 

SobreGemma Pallàs

Em dic Gemma Pallàs i em dedico al acompanyament d'adults i adolescents, per generar seguretat i confiança per viure sense pors.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *