Coaching grupal per Centres, Escoles i Associacions.

De què es tracta?

Si treballes en un centre, una escola, una associació o un grup, si en definitiva treballes amb persones, això et pot interessar!

El Coaching per centres, escoles o associacions consisteix en sessions dinàmiques, perquè entre tots el grup afronti, superi i assoleixi els seus reptes, tant grupals com individuals. Es tracte d’un mètode d’aprenentatge intrapersonal i interpersonal basat en la intel·ligència emocional.

 

És un treball de sessions per tractar la gestió emocional, l’autoconeixement i la superació de pors per a grups, associacions i/o centres del món de l’educació, els serveis culturals i/o educatius.

Què es treballa?

L’ansietat, els nervis i la por, són emocions que es presenten davant dels canvis i reptes importants, com són la superació de proves acadèmiques (selectivitat, les PAU, el carnet de conduir, exàmens finals….), la posada en escena (grups de teatre, dansa, presentacions, exposicions…) i associacions que treballen per ajudar i acompanyar a col·lectius en situacions complicades (associacions d’immigració, d’igualtat, sanitat i serveis socials, de gent gran, joventut…)

L’aprenentatge, el nivell de coneixement sobre com afecten les emocions a la nostra ment, sobre els nervis, l’ansietat, les pors, les nostres capacitats, la nostra autoestima i les fortaleses personals, afecten directament als nostres resultats en tot allò que fem i que vivim.

15181199_1297604533614038_523053867004020454_n.jpg

En aquestes sessions grupals, aconseguim treballar entre tots allò que a cada grup li preocupa, el limita o el debilita. Aprenent a racionalitzar el significat de les amenaces a les quals ens enfrontem, a gestionar les emocions negatives que sovint ens envaeixen i a adquirir la confiança necessària per superar els obstacles i integrar diferents eines de gestió i autoconeixement.

Per a què serveix?

Basant-me en la meva experiència individual en processos de coaching personal i adolescents, i l’experiència en sessions grupals, és recurrent trobar-se amb un coneixement molt pobre sobre la pròpia gestió davant de situacions d’estres i emocionalment conflictives. Deixar-se endur per les emocions negatives, evitant, infravalorant-se o fins i tot distorsionant els reptes a superar, acostuma a ser un comportament recurrent.

És com si tots haguéssim de saber afrontar el conflicte, les pors, la inseguretat i la falta de confiança sense que ningú ens n’hagi ensenyat mai.

Lògicament, com tot, per alguns serà més fàcil i per d’altres més difícil. El que està clar, és que si sabem gestionar aquesta part mental, és aleshores quan podrem donar el millor de nosaltres mateixos, posar en pràctica aquells coneixements reals que tenim sense que es vegin distorsionats, superant i afrontant els reptes que se’ns presentin amb molta més seguretat i confiança.

Si féssim una llista de moments conflictius i de difícil gestió emocional, podria ser molt llarga. N’hi ha que són més puntuals i formen part del procés de desenvolupament educatiu de cada un de nosaltres, com són la prova de selectivitat, les PAU, l’examen de conduir, les exposicions, el parlar en públic… però també n’hi ha de gestió més profunda i íntima, com afrontar les pors davant de canvis profunds com l’arribada a un nou país, l’adaptació a un canvi en la família o la gestió d’una nova situació personal.

Els nostres resultats, el que aconseguim a la vida, la nostra forma d’interpretar el que ens passa i com actuar davant d’això, pot ser més o menys bona, però passi el que passi, la idea d’aquestes sessions és que els resultats adquirits i els actes que desenvolupem, el com ens sentim amb nosaltres mateixos/es, no siguin la conseqüència impulsiva d’una falta de coneixement, de confiança, de seguretat o de la por.

Els professors, les escoles, les associacions, inverteixen un temps, uns coneixements i una dedicació que en moltes ocasions pot no veure’s reflectida en els resultats de les proves, dels reptes i de la qualitat de vida de les persones per aquesta falta de formació en gestió emocional i autoconeixement.

1898130_671639092877255_359724254_n

Finalitat.

L’objectiu és que tot l’aprenentatge i l’acompanyament ofert no quedi empobrit, oferint eines i coneixements perquè cada un aprengui a oferir el màxim potencial, a coneixes millor a ell mateix, i a posar en practica tot el que li ofereix el centre, el grup o l’associació i que no es vegi diluït per altres mancances.

El resultat d’una prova, d’un repte i de tots els nostres actes és la barreja de diferents qüestions, però el que s’aconsegueix amb les sessions grupals o individuals és reduir els suspesos, el fracàs, les limitacions mentals, les pors, els nervis, les tensions i totes aquelles desvaloritzacions substituint-los per un augment de l’autoestima, les fortaleses i la seguretat i confiança personal.

Format.

No hi ha un format exacte ni de temps ni de sessions. L’èxit del coaching grupal està justament en oferir un servei personalitzat i flexible, que pot anar d’una única sessió a un procés més llarg.

Si voleu més informació, parlar-ne o fins i tot (perquè no!) intercanviar idees o projectes més personalitzats al teu centre, servei o associació, et convido a posar-te en contacte amb mi i parlar-ne!

En tot resultat, vivència i experiència hi ha reflectida la intel·ligència emocional. 

Moltes gràcies.

Gemma Pallàs Carceller.

Tel: 659879333.

coachingretrobat@gmail.com

gemmapallas.com

 

 

 

Coaching grupal para Centros, Escuelas y Asociaciones.

¿De qué se trata?

Si trabajas en un centro, escuela, asociación o grupo, si en definitiva trabajas con personas, ¡esto te puede interesar!

El Coaching para centros escolares o asociaciones, consiste en sesiones dinámicas para que entre todos, el grupo afronte, supere y consiga sus retos, tanto grupales como individuales. Se trata de un método de aprendizaje intrapersonal e interpersonal basado en la inteligencia emocional.

Es un trabajo de sesiones para tratar la gestión emocional, el autoconocimiento y la superación del miedo para grupos, asociaciones y/o centros del mundo de la educación, los servicios culturales y/o educativos.

¿Qué se trabaja?

Se aprende a encontrar las propias fortalezas, la confianza en uno mismo, para trascender la ansiedad, los nervios o el miedo. Se aprende a gestionar el cambio y los retos importantes, como son la superación de pruebas académicas (selectividad, carnet de conducir, exámenes finales…), la puesta en escena (grupos de teatro, danza, presentaciones, exposiciones…) y los conflictos con los que se encuentran asociaciones que trabajan para ayudar y acompañar a colectivos en situaciones complicadas (asociaciones de inmigración, de igualdad, sanidad y servicios sociales, gente mayor, juventud…)

El aprendizaje, el nivel de conocimiento sobre cómo afectan las emociones a nuestra mente, sobre los nervios, la ansiedad, los miedos, nuestras capacidades, nuestra autoestima y las fortalezas personales, afectan directamente a nuestros resultados en todo lo que hacemos y vivimos.

15181199_1297604533614038_523053867004020454_n.jpg

En estas sesiones grupales, conseguimos trabajar entre todos, aquello que a cada grupo le preocupa, limita o debilita. Aprendiendo a racionalizar el significado de las amenazas a las cuales nos afrontamos, a gestionar las emociones negativas que a menudo nos invaden y a adquirir la confianza necesaria para superar los obstáculos e integrar diferentes herramientas de gestión emocional y autoconocimiento.

¿Para qué sirve?

Basándome en mi propia experiencia individual en procesos de coaching personal individual y la experiencia en sesiones grupales, es recurrente encontrarte con un conocimiento muy pobre sobre la propia gestión ante las situaciones de estrés y emocionalmente conflictivas. Dejarse llevar por las emociones negativas, evitando, infravalorándose o distorsionando los retos a superar, acostumbra a ser recurrente.

Es como si todos tuviéramos que saber afrontar el conflicto, los miedos, la inseguridad y la falta de confianza sin que nadie nos haya enseñado nunca.

Lógicamente, como todo en la vida, para unos será más fácil y para otros más difícil. Lo que está claro es que si sabemos gestionar esta parte mental, es entonces cuando podremos dar lo mejor de nosotros mismos, poner en práctica esos conocimientos reales que tenemos sin que se vean distorsionados, superando y afrontando los retos que se nos presenten con tranquilidad, serenidad, seguridad y confianza.

Si hiciéramos una lista de momentos conflictivos y de difícil gestión emocional, podría ser muy larga. Algunos son más puntuales y forman parte del proceso de desarrollo educativo de cada uno de nosotros, como son la prueba de selectividad, el examen de conducir, las exposiciones, hablar en público…pero también hay otros de gestión más profunda e íntima, como afrontar el miedo ante los cambios profundos al llegar a un país nuevo, la adaptación a un cambio en la familia o la gestión de una nueva situación personal.

Nuestra forma de interpretar lo que nos sucede y como actuar ante ello, puede ser más o menos buena, pero pase lo que pase, la idea de estas sesiones es que aquello que conseguimos, el cómo nos sentimos, no sea la consecuencia impulsiva de una falta de conocimiento, de confianza, y de miedo.

Los profesores, las escuelas, las asociaciones, invierten un tiempo, unos conocimientos y una dedicación, que en muchas ocasiones puede no verse reflejada en los resultados de las pruebas o los retos y de la calidad de vida de las personas por esta falta de formación en gestión emocional y autoconocimiento.

1898130_671639092877255_359724254_n

Finalidad.

El objetivo es que todo el aprendizaje y acompañamiento, no quede empobrecido, ofreciendo herramientas y conocimientos para que cada una aprenda a ofrecer el máximo potencial, conociéndose mejor a uno/a mismo/a y así poner en práctica todo lo que le ofrece el centro, grupo o asociación.

El resultado de una prueba, de un reto y de todos nuestros actos, es la mezcla de diferentes cuestiones, pero lo que consigues con las sesiones grupales o individuales, es reducir los suspensos, el fracaso, las limitaciones mentales, los miedos, los nervios, las tensiones y todas esas desvalorizaciones, sustituyéndolos por un aumento de la autoestima, las fortalezas y la seguridad y confianza personal.

Formato.

No hay un formato exacto ni de tiempo ni de sesiones. El éxito del coaching grupal está justamente en ofrecer un servicio personalizado y flexible, que puede ir de una única sesión, a un proceso más largo.

Si quieres más información, hablarlo o (¡porqué no!) intercambiar ideas o proyectos más personalizados a tu situación, te invito a ponerte en contacto conmigo.

En todo resultado, vivencia y experiencia, hay reflejada la inteligencia emocional. 

Muchas gracias.

Gemma Pallàs Carceller.

Tel: 659879333.

gemma@gemmapallas.com

 

 

 

SobreGemma Pallàs

Em dic Gemma Pallàs i em dedico al acompanyament d'adults i adolescents, per generar seguretat i confiança per viure sense pors.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *